928.634.3838
321 S. Main Street • Cottonwood, AZ

BAKED CHEESE RAVIOLI

Topped with Mozzarella